Om modig undervisning

SUMU skal skabe bedre vilkår for  god og modig undervisning overalt i uddannelsessystemet. Vi insisterer på en mangfoldighed i metoder og tilgange, og vi har ingen entydige svar, men der er samtidig nogle principper, vi som udgangspunkt er mere interesseret i end andre:

  • Eleverne er aktive og føler ejerskab over undervisningen
  • Elever er kreativt skabende – de skaber ny viden og erkendelser, men også konkrete produkter/koncepter/løsninger
  • Eleverne går på opdagelse, og undervisningen opleves mere som en legeplads/sandkasse/eventyr end som en lineær progression frem mod på forhånd definerede udfald
  • Undervisningen giver dermed plads til elevernes nysgerrighed og fantasi, der bliver centrale katalysatorer for læringsprocessen.
  • Undervisningen og klasseværelset er ikke afkoblet fra verden, men eleverne kan derimod række ud i verden, og verden kan virke ind på undervisningen.
  • Underviserne giver ikke eleverne svaret, og dikterer ikke, hvordan de skal nå frem til målet.
  • Eleverne måles/vurderes/evalueres på måder, der understøtter den gode undervisning og formålet med denne – ikke omvendt.

Formål med SUMU

Vi ønsker at etablere et modig sekretariat, der insisterer på en mere åben, nysgerrig, eksperimenterende og legende tilgang til skoleudvikling og undervisning. Vi vil skabe et forum, hvor vi kan formulere kritiske spørgsmål uden svarene er givet på forhånd, hvor vi sammen tør mere, og hvor vi kan igangsætte konkrete eksperimenter med nye undervisnings- og organiseringsformer. Sekretariatet skal bygge på en helhedstænkning, hvor vi sigter på at forstå og løse problemer i deres rette kontekst og uden at løsrive de enkeltstående problemstillinger fra deres større sammenhæng.

Vi vil bidrage til, at skole, undervisning og uddannelse i større grad fokuserer på det væsentligste: at eleverne udvikler sig til hele mennesker og aktive, skabende medborgere, der både professionelt og privat kan agere kompetent og selvstændigt, løse problemer, indgå i fællesskaber osv. Det sigter både på den enkeltes muligheder for at leve et godt liv, og på de fællesskaber (herunder samfundet som helhed), der er forudsætningen for det gode liv.

Den undervisning må i langt højere grad være et eksperimenterende rum, hvor der er plads til elevernes nysgerrighed og fantasi, og hvor de oplever et reelt ejerskab over processen.