Stiftelse af SUMU

Tiden flyver!

Lørdag d. 27/1 mødtes en flok herligt forskellige og passionerede mennesker på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense for at stifte foreningen “SUMU – Sekretariat for Udvikling af Modig Undervisning“. Det var en skøn, intens dag, hvor vi fik bekræftet, at der absolut er behov for et forum, som kan sætte mod på dagsordenen, og hvor vi i fællesskab kan gøre hinanden mere modige.

Initiativet er vokset ud af vores fælles erfaringer med en række græsrodsinitiativer som #skolechat, EdCamp, Visioner for Skolen osv. Her har vi, siden etableringen af #skolechat i 2011, bevæget os på kryds og tværs af uddannelsestyper, diskuteret offline & online, og vi har oplevet herlig energi, glæde og begejstring, mens vi i fællesskab har turdet drømme, afprøve idéer og gå nye veje. På den måde er SUMU både noget nyt og noget gammelt, en begyndelse og en fortsættelse. Hvor vi hidtil har været endog meget uformelle i vores tilgang, vil vi gerne formalisere vores indsatser en smule og skabe lidt mere struktur omkring arbejdet, så vi forhåbentlig kan nå længere, og

Nå, men hvad kom der så ud af anstrengelserne? Hvad sker der nu? Og hvad er egentlig meningen med SUMU?

Hvad er “modig undervisning”?

I løbet af dagen diskuterede vi, af flere omgange, hvad vi egentlig mener med “modig undervisning”, fordi det jo bliver dét gennemgående princip for vores arbejde. Vi vil skabe forandringer, der kræver mod, og vi vil opdyrke de fællesskaber, hvor vi kan være mere modige sammen.

Vi kommer næppe nogensinde noget frem til nogen endegyldig sandhed, men der var mange gode pointer på bordet:

 • “Mod er vel egentlig at gøre noget andet end man plejer?”
 • “Kunne det være modigt at gøre som man plejer?” (når man hele tiden forventes at udvikle sig)
 • “Modig undervisning er når man lærer med eleverne; ikke en underviser der er alvidende”
 • “Modig undervisning er når eleverne skal mediere – fra indtryk til udtryk”

Mod blev gentagne gange koblet sammen med “risiko”, fx risikoen for at eleverne lærer noget andet, end man havde regnet med eller at der i det hele taget sker noget, man ikke kan forudse eller styre stramt. Det modige ligger her ikke i, at det sker, for det gør nok uanset hvad, men i at man tør skabe et rum, der inviterer til at det kan ske.

Vi vil ikke pådutte andre vores definition af mod, så det afgørende er, at den enkelte opfatter det, vedkommende vil kaste sig ud i, som værende modigt.

Som det også blev sagt, så handler det om at turde tage en risiko og at kunne argumentere for, hvorfor det man gør er risikabelt.

Formålsparagraf

Vi er ikke helt i mål med foreningens formålsparagraf, som i skrivende stund ser sådan her ud:

SUMU er et sekretariat der i krydsfeltet mellem vision, teori og praksis vil arbejde for at fremme modig undervisning hvor nysgerrighed er katalysator for en fantasifuld, kreativ, eksperimenterende, undersøgende, handlingsorienterende og skabende tilgang til udvikling af institutioner, undervisning og arbejdet med mennesker.

Jeg forestiller mig, at den bliver mindre knudret, skærpet lidt, måske delt op, og får tilføjet et par underpunkter – men den peger i den rigtige retning.

Vedtægter

Ligesom formålsparagraffen er også vedtægterne ved at blive arbejdet igennem, men man kan læse dem i deres nuværende form her.

Organisering og arbejdsformer

Som navnet antyder, så etablerer vi SUMU som et sekretariat, der varetager den løbende drift og udvikling.

Vi har nedsat en arbejdsgruppe bestående af de tre initiativtagere (Peter, Ove og Mathias) samt Anders Artmann, Gitte Bailey og Johannes Dahl (det var desværre ikke muligt på dagen at opnå en lidt mere lige kønsfordeling, men det må vi arbejde på).

Dertil ønsker vi at sammensætte en ambitiøs bestyrelse, der kan udfordre os, hæve ambitionesniveauet, hjælpe med at udvikle foreningen, sikre midler osv.

Vi vil arbejde åbent og i samspil med alle interesserede parter, så vi kan opdyrke inkluderende fællesskaber og netværk, tilbyde “matchmaking”, skabe overblik over relevante initiativer, dele viden osv. (se noter fra diskussion om arbejdsformer)

Hvad kan *du* bruge SUMU til?

Se, det er jo det måske vigtigste spørgsmål – i hvert fald hvis du også overvejer, hvordan du kan *bidrage* til SUMU, for vi er kun noget, hvis vi er det i fællesskab.

Vi vil jo rigtig gerne inspirere og støtte, at der sættes gang i konkrete, modige eksperimenter i praksis. Du kan kontakte os, hvis du har en idé, du kunne tænke dig at vende med os, eller et eksperiment, du har lyst til at gennemføre (prøv evt. først på Twitter med hashtagget #sumudk). Vi kan måske hjælpe, inspirere, støtte eller sætte dig i forbindelse med andre, der vil samme vej.

Vi går nemlig hellere end gerne i dialog med personer og grupper, der selv vil afprøve noget modigt – som her, et par studerende på IT-Didaktisk Design:

På længere sigt kommer vi også selv til at sætte initiativer i søen – det kunne fx være udviklingsprojekter, debatarrangementer, høringer. Hvem ved, måske skriver vi en bog om didaktik, dannelse, nysgerrighed, leg og mod?

 

Næste skridt

Nu har vi en forening, der dog fortsat kræver en del udviklingsarbejde, og det er vi allerede i fuld gang med. Vi har etableret en arbejdsgruppe på seks personer, som reviderer formålsparagraf og vedtægter, forbereder det næste møde, går i dialog med mulige samarbejdspartnere, undersøger finansieringsmuligheder, og forbereder de første, spæde eksperimenter i praksis.

Du kan naturligvis allerede nu melde dig ind i foreningen SUMU, hvis du ønsker at bakke op om og deltage i vores aktiviteter – KLIK HER.

Vi afholder næste møde d. 7. april 10-16 (formentlig også på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense), hvor vi fortsætter arbejdet, og kommer tættere på vores første, konkrete aktiviteter . Dette møde er også åbent for alle, uanset om man deltog første gang eller ej.

 

Om modig undervisning

SUMU skal skabe bedre vilkår for  god og modig undervisning overalt i uddannelsessystemet. Vi insisterer på en mangfoldighed i metoder og tilgange, og vi har ingen entydige svar, men der er samtidig nogle principper, vi som udgangspunkt er mere interesseret i end andre:

 • Eleverne er aktive og føler ejerskab over undervisningen
 • Elever er kreativt skabende – de skaber ny viden og erkendelser, men også konkrete produkter/koncepter/løsninger
 • Eleverne går på opdagelse, og undervisningen opleves mere som en legeplads/sandkasse/eventyr end som en lineær progression frem mod på forhånd definerede udfald
 • Undervisningen giver dermed plads til elevernes nysgerrighed og fantasi, der bliver centrale katalysatorer for læringsprocessen.
 • Undervisningen og klasseværelset er ikke afkoblet fra verden, men eleverne kan derimod række ud i verden, og verden kan virke ind på undervisningen.
 • Underviserne giver ikke eleverne svaret, og dikterer ikke, hvordan de skal nå frem til målet.
 • Eleverne måles/vurderes/evalueres på måder, der understøtter den gode undervisning og formålet med denne – ikke omvendt.

Sekretariatets arbejdsformer

Tænketanken skal være et aktivt videnscenter, eksperimentarium, laboratorium og en legeplads. Tænketanken skal kombinere det visionære med det pragmatiske, så vi i vores arbejde både tør fremsætte store visioner der peger langt frem og designe konkrete, realiserbare eksperimenter i praksis.

Vi vil på den ene side styrke den didaktiske fantasi og vise, at meget kan lade sig gøre indenfor de eksisterende rammer, mens vi på den anden side opdyrker modet til at udfordre rammerne og gå nye veje.

Vi vil ikke fokusere på den enkelte lærers praksis, og abonnerer ikke på forestillingen om, at én enkelt “best practice” kan udbredes i stor skala. Vi mener ikke, at udviklingen skal bæres af ildsjæle, og spørgsmålet er ikke, hvad den enkelte kan alene, men hvad vi kan i fællesskab.

Formål med SUMU

Vi ønsker at etablere et modig sekretariat, der insisterer på en mere åben, nysgerrig, eksperimenterende og legende tilgang til skoleudvikling og undervisning. Vi vil skabe et forum, hvor vi kan formulere kritiske spørgsmål uden svarene er givet på forhånd, hvor vi sammen tør mere, og hvor vi kan igangsætte konkrete eksperimenter med nye undervisnings- og organiseringsformer. Sekretariatet skal bygge på en helhedstænkning, hvor vi sigter på at forstå og løse problemer i deres rette kontekst og uden at løsrive de enkeltstående problemstillinger fra deres større sammenhæng.

Vi vil bidrage til, at skole, undervisning og uddannelse i større grad fokuserer på det væsentligste: at eleverne udvikler sig til hele mennesker og aktive, skabende medborgere, der både professionelt og privat kan agere kompetent og selvstændigt, løse problemer, indgå i fællesskaber osv. Det sigter både på den enkeltes muligheder for at leve et godt liv, og på de fællesskaber (herunder samfundet som helhed), der er forudsætningen for det gode liv.

Den undervisning må i langt højere grad være et eksperimenterende rum, hvor der er plads til elevernes nysgerrighed og fantasi, og hvor de oplever et reelt ejerskab over processen.